ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Na plenárnom zasadnutí Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole dňa 26. 9. 2023 sa jednohlasne schválil členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ Pála Kadosu v školskom roku 2023/2024 nasledovne:
·    20,- € na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ Pála Kadosu
·    25,- €  na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ Pála Kadosu
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2023 na číslo účtu:
SK41 0900 0000 0050 6815 4690 do poznámky uveďte meno žiaka a odbor, napr. Ivana Kvietková – VO (HO, TO, LDO)
Ďakujeme!                                                                     
U p o z o r n e n i e !!!!
 
Zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom od 1. septembra 2023.
 
K Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 94 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach § 2 sa mení nasledovne :
 
Hudobný odbor :
 
Individuálne vyučovanie – 20 € mesačne
 
Kolektívne vyučovanie (prípravná hudobná náuka, zborový spev) – 15 € mesačne
 
Tanečný a literárno – dramatický odbor:
 
Kolektívne vyučovanie – 15 € mesačne
 
Výtvarný odbor :
 
Kolektívne vyučovanie – 15 € mesačne
 
Štúdium pre dospelých :
 
Všetky odbory – 25 € mesačne
 
Doplatky za nadštandardné formy štúdia (nad rámec učebných plánov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. 9. 2018):
 
Voliteľné predmety – individuálna forma v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne: 20 € mesačne
 
Voliteľné predmety – skupinová forma v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne: 10 € mesačne
 
Platba vo forme 3 splátok.
Prvá splátka (september - december) je splatná do 31.10.2023, druhá splátka (január - marec) do 31.1.2024 a tretia splátka (apríl - jún) do 30.4.2024
 
Ďakujeme za pochopenie.
 
Sponzor školy:
Partneri:

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo
Návrat na obsah