Školné - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
U p o z o r n e n i e !!!!
Zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom od 1. septembra 2023.
K Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 94 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach § 2 sa mení nasledovne :
Hudobný odbor :
Individuálne vyučovanie – 20 € mesačne
Kolektívne vyučovanie (prípravná hudobná náuka, zborový spev) – 15 € mesačne
Tanečný a literárno – dramatický odbor:
Kolektívne vyučovanie – 15 € mesačne
Výtvarný odbor :
Kolektívne vyučovanie – 15 € mesačne
Štúdium pre dospelých :
Všetky odbory – 25 € mesačne
Doplatky za nadštandardné formy štúdia (nad rámec učebných plánov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. 9. 2018):
Voliteľné predmety – individuálna forma v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne: 20 € mesačne
Voliteľné predmety – skupinová forma v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne: 10 € mesačne
Platba vo forme 3 splátok.

                                 

Ďakujeme za pochopenie.


Návrat na obsah